Welkom bij ITSync

DE WEG NAAR SUCCES!

Vacatures

Welkom bij ITSync

DE WEG NAAR SUCCES!

Vacatures

Snel zoeken

Gebruikersvoorwaarden mijn ITSync voor werknemers

inleiding
Mijn ITSync is het besloten gedeelte van de website en/of app van ITSync, beschikbaar via de website en/of de app indien je een account hebt. Met een account op Mijn ITSync kan je - onder meer - op vacatures reageren, je sollicitaties bekijken en je gegevens inzien en beheren. Ga je via ITSync aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Mijn ITSync tot twee jaar na einde dienstverband toegang tot relevante informatie in verband met je werkzaamheden, waaronder de bevestiging(en) van je uitzendovereenkomst(en) en/of je salaris- en jaaropgave en als je ingepland wordt via ons plansysteem kun je ook je rooster inzien en accepteren en jouw beschikbaarheid inzien en aangeven. Ziekmeldingen gaan ook via Mijn ITSync. Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kan je via Mijn ITSync ook digitaal je uren verantwoorden, je rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven.
Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor ITSync geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht ITSync niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van ITSync Nederland.
1. Toepasselijkheid

1.1. Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website en/of app zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn ITSync door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van ITSync. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn ITSync. ITSync vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn ITSync. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden Mijn ITSync voor werknemers ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. Je kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2. ITSync behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. ITSync zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen en deze zijn ook via de app beschikbaar. Bij gebruik van Mijn ITSync zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website en/of in de app, van toepassing.

1.3. Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en ITSync overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

2. toegang tot mijn ITSync

2.1. Voor het gebruik van - een onderdeel van - Mijn ITSync is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Indien je zelf een account hebt aangemaakt, ontvang je een e-mail met “bevestig je e-mailadres”. Indien ITSync een account voor je heeft aangemaakt, ontvang je een mail met jouw gebruikersnaam en een link waarmee je je wachtwoord kunt instellen.

2.2. Voor het gebruik van de app dien je tevens een pincode in te stellen. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord. Op de website staat een link waarin vermeld wordt hoe dit moet. In de app kun je gebruik maken van ‘login vergeten’ en vervolgens van ‘nieuw wachtwoord aanvragen’.

3. profiel in mijn ITSync

3.1. Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat en selecties die je zelf maakt. Ook kunnen we jouw zoekgedrag gebruiken om je beter op weg te helpen. Jouw gegevens kun je inzien en aanpassen. Hoe beter jouw profiel is ingevuld, hoe beter we je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat je gegevens correct zijn en up-to-date. Je kunt altijd verzoeken om tussenkomst van een medewerker van ITSync. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon vermeld in jouw account op de website, of te vinden via de hulp en feedback optie in de app.

3.2. Wil je dat je account en daarmee je profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in Mijn ITSync. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door ITSync. Na drie maanden worden je gegevens definitief verwijderd (bij Werving & Selectie zijn je gegevens ten behoeve van claims tot twee jaar beschikbaar).

Als je je account verwijdert zul je in de toekomst als je wilt solliciteren bij ITSync een nieuw profiel moeten aanmaken.

Let op, als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld.

Indien je hebt gewerkt voor ITSync gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn je gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in Mijn ITSync zichtbaar. Deze persoonsgegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn onder voorwaarden ten behoeve van bijv. claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor ITSync.

Indien je nog niet wil dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd dan kun je dat voorkomen door: jouw profiel bij te werken, je beschikbaarheid aan te geven of door gericht te solliciteren op een vacature. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor ITSync overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

In ons Privacystatement kun je hier meer over lezen.

3.3. ITSync behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website en/of app of de wet. Daarnaast is ITSync gerechtigd je account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Mijn ITSync, uit dienst bent bij ITSync en/of niet meer bij ITSync staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

4. gebruik van mijn ITSync

4.1. Je dient je bij het gebruik van Mijn ITSync te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies van ITSync - op Mijn ITSync, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld - met betrekking tot het gebruik van Mijn ITSync. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

4.2. Toegang tot en gebruik van Mijn ITSync voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1.1, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf. (De informatie op) Mijn ITSync is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn ITSync aan te maken onder een valse naam en/of Mijn ITSync oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten ITSync om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.

4.3. Mijn ITSync wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uitzendovereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Mijn ITSync regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.

4.4. Je kan Mijn ITSync niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Mijn ITSync wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld. Indien je voor ons hebt gewerkt, zijn jouw gegevens nog tot twee jaar nadat je voor het laatst voor ons hebt gewerkt, voor jou beschikbaar in Mijn ITSync.

TIP: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

5. gebruik van mijn ITSync in de app

5.1. Om gebruik te maken van de functionaliteiten van de app dient je smartphone een stabiele 3G, 4G of WiFi verbinding te hebben. Zonder deze verbinding kan de juiste werking van de Mijn ITSync in de App (Mijn ITSync App) niet gegarandeerd worden.

5.2. Als je de Mijn ITSync App voor de eerste keer gebruikt dien je je in de Mijn ITSync App eerst te registreren met je gebruikersnaam en wachtwoord van je Mijn ITSync account waarna je de Mijn ITSync App extra beveiligt met een pincode.

5.3. Devices waarbij met opzet het officiële besturingssysteem is gemanipuleerd om meer controle te krijgen over het device en de software die erop staat (rooten/jailbreaken) brengen de juiste werking en beveiliging van de Mijn ITSync App in gevaar. De juiste werking en beveiliging van de Mijn ITSync App is alleen van toepassing wanneer het device, waar de Mijn ITSync App op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

Met deze Mijn ITSync App heb je inzicht in een gedeelte van Mijn ITSync account. Via deze Mijn ITSync App kan je - onder meer - een gedeelte van jouw gegevens inzien en beheren, inzage hebben in de betalingen die ITSync aan jou doet en de loonstroken die daarbij horen, en als je ingepland wordt via ons plansysteem kun je ook je rooster inzien en accepteren en jouw beschikbaarheid inzien en aangeven.

6. werking en beschikbaarheid mijn ITSync

6.1. ITSync zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn ITSync te waarborgen. ITSync staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn ITSync. ITSync is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn ITSync door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet of andere verbinding, storingen van je telefoon of besturingssysteemhacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

6.2. Meld storingen in Mijn ITSync direct aan ITSync via telefoonnummer: 085-0403270. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

6.3. ITSync is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn ITSync aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. ITSync zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met ITSync.

6.4. ITSync kan digitaal (Vera, de virtuele assistent of via de hulp en feedback optie in de app) of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn ITSync. Zij is daartoe echter niet verplicht.

7. informatie op mijn ITSync

7.1. Indien je via de website en/of app of per e-mail informatie aan ITSync doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. ITSync mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. ITSync is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

7.2. Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door ITSync is de registratie hiervan in de systemen van ITSync beslissend.

7.3. Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van ITSync - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. ITSync behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

8. Beveiliging

8.1. De gegevens die je bij ons achterlaat, beveiligen we met de modernste technieken om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn ITSync te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

8.1.1. de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;
8.1.2. ITSync maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;
8.1.3. ITSync gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen ITSync toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

8.2. Het is helaas niet mogelijk om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. ITSync aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van ITSync.

9. privacy
Via Mijn ITSync en bij het aanmaken van een account voor Mijn ITSync wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. ITSync zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen overeenkomstig het Privacystatement. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via jouw contactpersoon. Meer informatie vind je in het Privacystatement.
ITSync gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.